انگلیسی
چهارشنبه ٣١ شهريور ١٤٠٠
ورود به سایت شخصی

نام و نام خانوادگی: وحید مجیدنژاد

مرتبه علمی: استادیار                           

Google Scholar Profile

 

مقالات ژورنال
 1. Presenting a New Routing Protocol for increasing Lifetime of Sensor Network  International Journal of Computer Science Issues – 2010 – Vol. 7, № 6 – P. 100-104.
 2. Novel Cluster Based Routing Protocol in Wireless Sensor Networks  International Journal of Computer Science Issues – 2010 –Vol. 7, № 4 – P. 32-36.
 3. A HMM-Based Method for Vocal Fold Pathology Diagnosis – International Journal of Computer Science Issues – 2012 – Vol. 9, № 6 – P. 135-138.
 4. A Novel Hybrid Algorithm for Task Graph Scheduling  International Journal of Computer Science Issues – 2011 – Vol. 8, № 2 – P. 32-38.
 5. The SVM-Based Feature Reduction in Vocal Fold Pathology Diagnosis  International Journal of Future Generation Communication and Networking – 2013 – Vol. 6, № 1 – P. 45-55.
 6.  A Novel GMM-Based Feature Reduction for Vocal Fold Pathology Diagnosis  Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology. – 2013 – Vol. 5, № 6 – P. 2245-2254.
 7. An ANN-Based Method for Detecting Vocal Fold Pathology – International Journal of Computer Applications – 2013 – Vol 62, № 7 – P. 1-4.
 8. A Hybrid of Genetic Algorithm and Support Vector Machine for Feature Reduction and Detection of Vocal Fold Pathology – International Journal of Image, Graphics and Signal Processing – 2013 – Vol. 5, № 9 – P. 1-7.
 9. A Hybrid of Genetic Algorithm and Gaussian Mixture Model for Features Reduction and Detection of Vocal Fold Pathology  Journal of Advances in Computer Research – 2013 – Vol. 4, № 2 – P. 53-62.
 10. A HTK-based Method for Detecting Vocal Fold Pathology – Acta Informatica Medica – 2014 –  Vol. 22, № 4 – P. 246-248.
 11. A novel hybrid of genetic algorithm and ANN for developing a high efficient method for vocal fold pathology diagnosis- 2015 - No 3 - P. 1-11. 
 
 
 
 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.